آقای مهندس سیروس شاهماری

سمت : مسئول شبکه و سخت افزار

مدرک تحصیلی : کارشناسی