آقای مهندس مهدی ابراهیم خلیلی

سمت : رئیس اداره فنّاوری اطّلاعات و امور رایانه

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار