آقای بهمن مهداد

سمت : رئیس اداره دانش آموختگان

مدرک تحصیلی : کارشناسی