آقای عباس دلگشا

سمت : مسئول دفتر ریاست

مدرک تحصیلی : کارشناسی

شماره تماس : 33515005 - 045

شماره فکس : 33513005 - 045