آقای رحیم سلامت آذر

سمت : رئیس اداره حراست

مدرک تحصیلی : دکتری