شماره تلفن های دانشگاه :مستقیم نگهبانی : 04533522912