1396/1/19 شنبه

« اعضای علمی گروه فنی و مهندسی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل به ترتیب حروف الفبا »

 آقای مهندس اسفندیار عطایی

مرتبه علمی : کارشناسی ارشد - مربی
 
رشته تحصیلی : مهندسی صنایع

پست اجرایی :
مدیر گروه فنی و مهندسی

 آقای مهندس امین لطفی اقلیم

مرتبه علمی : کارشناسی ارشد - مربی
 
رشته تحصیلی : مهندسی عمران - سازه

پست اجرایی :
-------------------