1396/1/5 شنبه

« اعضای علمی گروه علوم پایه دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل به ترتیب حروف الفبا »

 خانم بهاره آذروند

مرتبه علمی : کارشناسی ارشد - مربی

رشته تحصیلی : فیزیک

سمت اجرایی :
--------------------
 

 آقای دکتر علیرضا بنایی

مرتبه علمی : دکتری - استادیار

رشته تحصیلی : شیمی - شیمی آلی

سمت اجرایی :
-----------------------


رزومه دکتر بنائی 


 
 آقای دکتر اسلام پوربشیر

مرتبه علمی : دکتری - استادیار

رشته تحصیلی : شیمی - شیمی تجزیه

سمت اجرایی :
معاون دانشگاه پیام نور استان اردبیل
نماینده رئیس استان در مرکز اردبیل
 
 
آقای مهندس مرتضی جعفراوغلی

مرتبه علمی : کارشناسی ارشد - مربی

رشته تحصیلی : مهندسی کشاورزی - علوم دامی

سمت اجرایی :
-----------------------------
 
 

آقای دکتر جمال صفار اردبیلی

مرتبه علمی : دکتری - استادیار
 
رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیات

سمت اجرایی :
-----------------------------
 
 آقای دکتر علی ظهری

مرتبه علمی : دکتری - استادیار
 
رشته تحصیلی : ریاضی محض - آنالیز

سمت اجرایی :
-----------------------------
 
 آقای دکتر محمد فدائیان

مرتبه علمی : دکتری - استادیار

رشته تحصیلی : زمین شناسی - پترولوژی

سمت اجرایی :
رئیس نظارت و ارزیابی استان
 
 خانم رویا میربدل زاده

مرتبه علمی : کارشناسی ارشد - مربی

رشته تحصیلی : زیست شناسی - علوم جانوری

سمت اجرایی :
-----------------------------