كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1400/4/8 سه‌شنبه

شبکه علمی و سازمانی دانشگاه - Profile Home Page
آقای دکتر مهدی پناهیان

مرتبه علمی : دکتری - استادیار

رشته تحصیلی : زراعت

سمت اجرایی : مدیر نظارت ارزیابی دانشگاه پیام نور استان اردبیل 

رزومه دکتر مهدی پناهیان  

افتتاح نخستین دفتر مشاوره کارآفرینی استان در محل دانشگاه پیام نور واحد گیوی
آقای دکتر سعید حکمعلی پور

مرتبه علمی : دکتری - استادیار

رشته تحصیلی : زراعت

سمت اجرایی : رئیس دانشگاه پیام نور سرعین  

رزومه دکتر سعید حکمعلی پور

بيشتر