1395/12/2 دوشنبهآقای رضا شعبانی

سمت : رئیس اداره خدمات آموزشی و امتحانات

مدرک تحصیلی :
کارشناسی ارشد