اخبار دانشگاه
دوشنبه 28 مرداد 1398 دکتر روحی با حفظ ریاست استان، مسئولیت دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل را نیز بر عهده گرفت.

با حکم دکتر زمانی : 

دکتر روحی با حفظ ریاست استان، مسئولیت دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل را نیز بر عهده گرفت.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر