آموزشی
چهارشنبه 14 بهمن 1394 *** مهلت انتخاب واحد نیمسال دوم 94/95 ***

به اطلاع میرساند : حسب درخواست تعدادی از دانشجویان، مهلت انتخاب واحد نیمسال دوم 95/94 به شرح ذیل تمدید گردید:

ثبت
مهمان و مهمان دائم دانشجویان توسط کاربر مراکز/ واحدها از تاریخ 94/11/13 لغایت 94/11/14 می باشد.

درخواست های مهمانی که رسیدگی آن در مرکز مبدا و مقصد انجام نشده است در تاریخ 94/11/15 به صورت سیستمی در مرکز اولیه فعال می گردد.

ا
مکان انتخاب واحد تا تاریخ 94/11/16 تمدید گردید.

شایان ذکر است فرصت های مذکور قابل تمدید نمی باشد.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر