آموزشی
شنبه 23 آبان 1394 تاریخ تعیین مرکز محل آزمون مقطع کارشناسی ارشد و کارشناسی (مهمان اضطراری) * تاریخ شروع دریافت و جمع آوری درخواست تعیین مرکز آزمون کارشناسی (مهمان اضطراری) ، در کلیه مراکز /واحدهای تابعه هر استان از 23/08/94 لغایت 10/09/94 می باشد.

* زمان شروع تاریخ تعیین مرکز محل آزمون مقطع کارشناسی ارشد از  تاریخ 08/09/94 لغایت 14/09/94 می باشد.


* همکارانی که خود ویا بستگان درجه یک آنها دانشجو بوده و امکان تعیین محل آزمون در سیستم گلستان برای آنها فعال نمی باشد درخواست خود را حداکثر تا تاریخ 10/09/94 به این معاونت ارسال نمایند.

*
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر