اخبار
اسامی گروه پشتیبانی امتحانات مجازی دانشگاه پیام نور استان اردبیل اسامی گروه پشتیبانی امتحانات مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان اردبیل اعلام شد اسامی گروه پشتیبانی امتحانات مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان اردبیل اعلام شد 1. دانشجویان صرفا مشکل رمز ورود به سیستم را از طریق پیامک/فضای مجازی به مسئول پشتیبان مرکز/واحد خود اطلاع دهند. 2. ساعت امتحان با توجه به گزارش 423 و کارت آزمون از ساعت 20:00-08:00 می باشد. 3. همکاران مراکز/واحدها موظف به پشتیبانی از دانشجویان مرکز/واحد محل اشتغال خود می باشند. 4. سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه پیام نور استان اردبیل http://lms.ardebil.pnu.ac.ir


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر