1396/1/5 شنبه
 

« اعضای علمی گروه علوم انسانی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل به ترتیب حروف الفبا »


 


آقای دکتر بهروز اسکندرپور

مرتبه علمی : دکتری - استادیار

رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی

سمت اجرایی :
عضو شورای اسلامی شهرستان اردبیل

 

رزومه دکتر بهروز اسکندر پور 
 
آقای دکتر ولی اله خوش طینت

مرتبه علمی : دکتری - دانشیار

رشته تحصیلی : فلسفه و دین

سمت اجرایی :
مدیر گروه الهیات، علوم اسلامی و حقوق
 

خانم دکتر فرشته پور محسنی کلوری

مرتبه علمی : دکتری - دانشیار

رشته تحصیلی : روانشناسی - روانشناسی عمومی

سمت اجرایی :
مدیر گروه روانشناسی و علوم تربیتی
 

خانم دکتر فاطمه جعفرنیا

مرتبه علمی : دکتری - استادیار
 
رشته تحصیلی : تاریخ اسلام

سمت اجرایی :
مدیر گروه علوم اجتماعی
 

آقای دکتر محسن علایی بوسجین

مرتبه علمی : دکتری - استادیار

رشته تحصیلی : جامعه شناسی

سمت اجرایی : رئیس بسیج اساتید دانشگاه پیام نور استان اردبیل 

 

آقای دکتر عیسی جعفری 

مرتبه علمی : دکتری - دانشیار

رشته تحصیلی : روانشناسی 

سمت اجرایی :
--------------------


رزومه دکتر عیسی جعفری

  
آقای دکتر میرصمد موسوی

مرتبه علمی : دکتری - استادیار

رشته تحصیلی : تاریخ بعد از اسلام

سمت اجرایی :
--------------------
 
آقای دکتر میرناصر میرباقری

مرتبه علمی : دکتری - استادیار

رشته تحصیلی : علوم اقتصادی - اقتصاد ریاضی

سمت اجرایی :
سرپرست دانشگاه پیام نور واحد سرعین
 


آقای دکتر قادر بالاخانی 

مرتبه علمی : دکتری - استادیار

رشته تحصیلی : علوم اجتماعی


رزومه