1396/1/5 شنبه
 

« اعضای علمی گروه علوم انسانی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل به ترتیب حروف الفبا »


 آقای دکتر افسر روحی

مرتبه علمی : دکتری - دانشیار
 
رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی

سمت اجرایی :
رئیس دانشگاه پیام نور استان اردبیل
 آقای دکتر ولی اله خوش طینت

مرتبه علمی : دکتری - دانشیار

رشته تحصیلی : فلسفه و دین

سمت اجرایی :
مدیر گروه الهیات، علوم اسلامی و حقوق
 
 
خانم دکتر فرشته پور محسنی کلوری

مرتبه علمی : دکتری - استادیار

رشته تحصیلی : روانشناسی - روانشناسی عمومی

سمت اجرایی :
مدیر گروه روانشناسی و علوم تربیتی
 
 
خانم دکتر فاطمه جعفرنیا

مرتبه علمی : دکتری - استادیار
 
رشته تحصیلی : تاریخ اسلام

سمت اجرایی :
مدیر گروه علوم اجتماعی
 
 
آقای دکتر محسن علایی بوسجین

مرتبه علمی : دکتری - استادیار

رشته تحصیلی : جامعه شناسی

سمت اجرایی :
مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور اردبیل
 
 
آقای دکتر میرعبدالرحیم فاطمی

مرتبه علمی : دکتری - استادیار

رشته تحصیلی : مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام

سمت اجرایی :
--------------------
 
 آقای دکتر میرصمد موسوی

مرتبه علمی : دکتری - استادیار

رشته تحصیلی : تاریخ بعد از اسلام

سمت اجرایی :
--------------------
 
 آقای دکتر میرناصر میرباقری

مرتبه علمی : دکتری - استادیار

رشته تحصیلی : علوم اقتصادی - اقتصاد ریاضی

سمت اجرایی :
سرپرست دانشگاه پیام نور واحد سرعین